Na trvalé vyradenie starého vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru (DI PZ) potrebujete potvrdenie o prevzatí starého vozidla 

na spracovanie od autorizovaného spracovateľa (Fe-MARKT, spol s.r.o.)

Takéto potvrdenie je možné získať LEN na základe odovzdania kompletného starého vozidla na autorizovanej prevádzke (Fe-MARKT, spol s.r.o.)

Prečo?

Od 1.1.2006 nie je možné si ponechať vozidlo na náhradné diely. V prípade, že držiteľ vozidla nie je schopný zdokladovať ako s vozidlom naložil 

pri vyradení z evidencie, hrozí mu pokuta, nakoľko sa staré vozidlo po vyradení stáva nebezpečným odpadom.

Chcete odovzdať vozidlo, ktoré je dočasne odhlásené?

Fyzická osoba - žijúca

1. Kompletné staré vozidlo
2. Ak ide o splnomocnenú osobu - splnomocnenie overené notárom
a jej občiansky preukaz
3. Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorým dočasne vyraďuje vozidlo z premávky
na pozemných komunikáciách alebo
4. Potvrdenie z DI PZ o odobratí tabuliek s evidenčným číslom
a osvedčenia o evidencii vozidla

Fyzická osoba - nežijúca

1. Kompletné staré vozidlo
2. Osvedčenie o dedičstve
3. Osoba, ktorá vozidlo zdedila alebo splnomocnená osoba s notársky overeným splnomocnením a jej občianskym preukazom
4. Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorým dočasne vyraďuje vozidlo z premávky
na pozemných komunikáciách alebo
5. Potvrdenie z DI PZ o odobratí tabuliek s evidenčným číslom
a osvedčenia o evidencii vozidla

Právnická osoba - firma

1. Kompletné staré vozidlo
2. Výpis z Obchodného registra, kde je uvedený štatutárny orgán spoločnosti
3. Štatutárny orgán - konateľ alebo splnomocnená osoba s notárky overeným splnomocnením a jej občianskym preukazom
4. Pečiatka firmy
5. Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorým dočasne vyraďuje vozidlo z premávky
na pozemných komunikáciách alebo
6. Potvrdenie z DI PZ o odobratí tabuliek s evidenčným číslom
a osvedčenia o evidencii vozidla

Keďže Vaše vozidlo je už odhlásené, toto potvrdenie Vám bude slúžiť ako doklad o tom, že ste so starým vozidlom naložili podľa platnej legislatívy a môžete ho využiť v prípade kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Chcete odovzdať vozidlo, ktoré je ešte prihlásené?

Fyzická osoba - žijúca

1. Kompletné staré vozidlo
2. Ak ide o splnomocnenú osobu - splnomocnenie overené notárom
a jej občiansky preukaz
3. Osvedčenie o evidencii časť I. a II. (technický preukaz malý a veľký)
4. Tabuľky s evidenčným číslom (2ks)

Fyzická osoba - nežijúca

1. Kompletné staré vozidlo
2. Osvedčenie o dedičstve
3. Osoba, ktorá vozidlo zdedila alebo splnomocnená osoba s notársky overeným splnomocnením a jej občianskym preukazom
4. Osvedčenie o evidencii časť I. a II. (technický preukaz malý a veľký)
5. Tabuľky s evidenčným číslom (2ks)

Právnická osoba - firma

1. Kompletné staré vozidlo
2. Výpis z Obchodného registra, kde je uvedený štatutárny orgán spoločnosti
3. Štatutárny orgán - konateľ alebo splnomocnená osoba s notársky overeným splnomocnením a jej občianskym preukazom
4. Pečiatka firmy
5. Osvedčenie o evidencii časť I. a II. (technický preukaz malý a veľký)
6. Tabuľky s evidenčným číslom (2ks)

Leasingová spoločnosť

1. Kompletné staré vozidlo
2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti o zrušení vlastníckeho práva splnomocniteľa v TP vozidla
3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou k odhláseniu vozidla
z evidencie a odovzdaniu na jeho ekologické spracovanie
4. Pečiatka firmy a výpis z obchodného registra ak ide o právnickú osobu, ktorú splnomocnila leasingová spoločnosť
5. Osvedčenie o evidencii časť I. a II. (technický preukaz malý a veľký)
6. Tabuľky s evidenčným číslom (2ks)

Od 1.2.2017 obdržíte od autorizovaného spracovateľa dva doklady:
1.Protokol o prevzatí vozidla na spracovanie
2. Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel (platnosť možné overiť na www.ezap.sk/overenie)

Tieto doklady viete predložiť v poisťovni a zrušiť tak poistenie vozidla.

Nie je potrebné fyzicky vyradiť vozidlo z evidencie a z cestnej premávky na DI PZ a zaplatiť 5 EUR.

Informácia o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel je zaslaná formou SMS z MV SR na telefónne číslo držiteľa-vlastníka vozidla.