Naša spoločnosť Fe-MARKT, spol. s.r.o. zabezpečuje prepravu starého vozidla v cene 0,80 €/km bez DPH.

Preprava vozidiel z Košíc je vo výške 50€ bez DPH.

Nie, od 01.02.2017 nie je potrebné navštíviť DI PZ a uhradiť poplatok za vyradenie vozidla z evidencie. Ak je vozidlo v poriadku, resp. doklady sedia pri jeho odovzdávaní, je vyradené ešte v čase vytlačenia protokolu o prevzatí vozidla na spracovanie.

Môžete, ale iba na základe splnomocnenia vlastníka overeného notárom.

Môžete odovzdať vozidlo na ekologické spracovanie a vyradiť ho tak z evidencie, ale iba na základe osvedčenia o dedičstve vydaného notárom.

Môžete, ale iba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti overeného notárom.

Osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a časť II. (veľký a malý technický preukaz), občiansky preukaz vlastníka vozidla k nahliadnutiu a obidve tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

Staré vozidlo musí mať 90% hmotnosti uvedenej v technickom preukaze, a musí obsahovať karosériu, motor, prevodovku, nápravu, autobatériu a katalyzátor.

Môžete si ponechať malé drobnosti ako napríklad rádio, svetlomety, strešné okno, spätné zrkadlá a pod.

Motor, prevodovku, nápravy a časti vozidla, ktoré obsahujú prevádzkové kvapaliny a spadajú do kategórie nebezpečných odpadov.

Finančná odmena za odovzdané vozidlo závisí od roku výroby a technického stavu vozidla. Na základe odbornej prehliadky je možné získať finančnú kompenzáciu za vozidlá, ktoré boli vyrobené po roku 2010.

Nie, vozidlo určené na vyradenie z evidencie z cestnej premávky nemusí mať platnú STK ani EK.

Nie, podľa čl. 1 bod 59 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch schváleného NR SR dňa 08.09.2009 
zaniká s účinnosťou od 01.11.2009 povinnosť spracovateľov starých vozidiel vyplatiť držiteľovi starého vozidla, ktorý toto vozidlo odovzdá
na spracovanie „finančný“ príspevok vo výške 33,19 EUR v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v jeho aktuálnom znení.